Ekonomia

finanse online

RSS feed | Twitter Follow | Facebook
rp_praca5.jpg

W kapitalizmie współwłaścicielami drobnych akcji monopolistycznych spółek akcyjnych mogą być także ludzie pracy. W ten sposób — przez sprzedaż akcji o mniejszej wartości — monopole dążąc do koncentracji coraz większych mas kapitałów sięgają po środki pieniężne szerokich warstw ludności. Zjawisko to przybrało dość znaczny zasięg w RFN, gdzie w latach sześćdziesiątych dokonano reprywatyzacji kilku koncernów państwowych, zachowując jednak dla państwa kontrolny pakiet kapitału akcyjnego. W koncernie „Yolkswagenwerke” państwo posiada 40% kapitału akcyjnego. Reszta kapitału rozproszona jest między 1,5 min małych […]

Posted by admin On sty - 15 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_praca.jpg

Proces oddzielania plutonu od uranu, który jest teoretycznie bardzo prosty, w praktyce okazał się znacznie trudniejszy do przeprowadzenia. Oprócz plutonu w wypalonym paliwie uranowym znajdują się duże ilości produktów rozszczepienia. Z powodu niskiej koncentracji plutonu w paliwie (poniżej 250 ppm) związki plutonu nie mogą być bezpośrednio wytrącane, więc jakiekolwiek procesy odzyskiwania plutonu muszą wykorzystywać techniki współstrącania, tj. z zastosowaniem nośników dla plutonu. W 1943 r. Glenn Seaborg oraz Charles Cooper z firmy Du Pont de Nemours ostatecznie rozpracowali w skali […]

Posted by admin On gru - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_windykacja3.jpg

Ze względu na ochronę osoby pobierającej świadczenie przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obowiązuje ścisłe wyliczenie możliwości dokonywania z nich potrąceń i ich kolejności. Organ rentowy może potrącać z emerytur i rent wymienione poniżej należności w następującej kolejności: 1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, 2) zasiłki wypłacane z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącenie, 3) kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz funduszu alimentacyjnego, 4) koszty utrzymania osób uprawnionych do świadczeń w […]

Posted by admin On gru - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_biznes29.jpg

Nie później niż na 60 dni przed upływem okresu zasiłkowego lekarz prowadzący leczenie w warunkach ambulatoryjnych, domowych i szpitalnych przeprowadza badanie i ocenę zdrowia pracownika i w jego wyniku, w razie zasadności wszczęcia postępowania o jego przedłużenie, informuje go o tym oraz dokonuje w przedłożonym wniosku odpowiedniego wpisu, natomiast w razie stwierdzenia zasadności wszczęcia postępowania o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub renty inwalidzkiej, po poinformowaniu o tym pracownika, wystawia stosowne zaświadczenie. Orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu […]

Posted by admin On gru - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_praca8.jpg

Podczas obróbki stali drobnoziarnistych, polegającej na walcowaniu z normalizowaniem, walcowanie odbywa się w temperaturze ok. 100°C niższej niż temperatura walcowania konwencjonalnego, zatem powstaje struktura o drobniejszym ziarnie. Po chłodzeniu w powietrzu uzyskuje się stal o strukturze i właściwościach mechanicznych (Re < 500 MPa), tak jak po konwencjonalnym normalizowaniu, a na powierzchni blachy nie ma zgorzeliny. W porównaniu z pozostałymi rodzajami obróbki normalizowanie i walcowanie normalizujące jest najmniej efektywne pod względem uzyskania wysokich właściwości mechanicznych. Aby uzyskać taką samą wytrzymałość jak […]

Posted by admin On gru - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_restauracja6.jpg

Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem oznaczonym w umowie jako dzień jej wykonywania, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ubezpieczenie to obejmuje również osoby współpracujące (członków najbliższej rodziny oraz osoby pozostające we wspólnocie domowej z osobą, która zawarła umowę), jeżeli współpracują stale: w wymiarze co najmniej połowy czasu pracy obowiązującego pracowników jednostki, która zawarła taką umowę, oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez tę jednostkę. Składkę opłaca jednostka gospodarki, która zawarła umowę i ubezpieczony. Ubezpieczony po ustaniu obowiązku ubezpieczenia może […]

Posted by admin On gru - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST